+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. w nawiązaniu do raportu nr 38//2012 przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok.

 

Wcześniejszy raport bieżący ulega uzupełnieniu o raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ORZEŁ S.A.

 

Nieterminowe przekazanie raportu nastąpiło ze względu na przekazanie raportu z badania sprawozdania finansowego ASTOR S.A. przez biegłych rewidentów w dniu 18 czerwca 2012 rok.
Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Załącznik:

ORZEŁ SA Jednostkowy raport roczny za rok 2011r.
ORZEŁ SA Skonsolidowany raport roczny za rok 2011r.
ORZEŁ SA Opinia i raport biegłego rewidenta – jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011
ORZEŁ SA Opinia i raport biegłego rewidenta – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu