+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 29 września 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa, informujące o odmowie udzielenia Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację.
Spółka wystąpiła do Ministra Skarbu Państwa w dniu 06 maja 2015 roku z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację. Po przeprowadzeniu analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wniosku oraz Planu restrukturyzacji, Minister Skarbu Państwa stwierdził, że nie spełniają one warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację, o których mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej.
Zarząd, w najbliższych tygodniach rozważy możliwość złożenia w Ministerstwie Skarbu Państwa kolejnego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Fakt zawarcia układu z wierzycielami oraz jego warunki powodują konieczność ponownej analizy prawno ekonomicznej w zakresie spełniania kryteriów takiej pomocy.
O ewentualnym ponownym złożeniu wniosku do Ministerstwa Skarbu Państwa, Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu