+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2013 z dnia 29.06.2013 r. Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2013 r. Spółka otrzymała pismo od Akcjonariusza posiadającego 10,15 % kapitału zakładowego będącego jednym z wnioskujących w dniu 28.06.2013 o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORZEŁ SA celem podjęcia uchwały określającej ilość osób wchodzących do Rady Nadzorczej Spółki i głosowania grupami wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

 

W przedstawionym piśmie Akcjonariusz poinformował, że „po wnikliwej analizie zapisów KSH oraz zapoznaniu się ze szczegółami zasad głosowania grupami wycofuje swoje poparcie dla wniosku złożonego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.” oraz, że „po przemyśleniu wszystkich za i przeciw uważa, że wniosek nie zmieni w istotny sposób składu Rady Nadzorczej, a jedynie mógłby wpłynąć negatywnie na postrzeganie spółki przez obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Wyżej wymienione pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu”.

 

Wobec powyższego Zarząd ORZEŁ SA po zaciągnięciu opinii prawnej stwierdza, iż wniosek Akcjonariuszy o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami jest bezskuteczny na skutek cofnięcia poparcia przez jednego z Akcjonariuszy oraz zmniejszenia się procentu udziału w kapitale reszty wnioskujących Akcjonariuszy z 23,59 % do 12,43 %. Brak bowiem dostatecznej wielkości kapitału zakładowego popierającego wniosek (1/5 kapitału zakładowego – art. 385 § 3 k.s.h.).

 

W związku z powyższym Zarząd podjął decyzje o nie zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Pismo Akcjonariusza ws wycofania poparcia wniosku.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu