+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie uprawomocnienia się postanowienia Sądu w sprawie zatwierdzenia układu, Zarząd Orzeł SA w upadłości układowej informuje, że ostatnim etapem postępowania będzie wydanie przez Sąd postanowienia w trybie art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015r. poz.233 z późn. zm.) o zakończeniu postępowania upadłościowego. Po wydaniu przez Sąd postanowienia w tej sprawie, Spółka opublikuje szczegółowe informacje dla Obligatariuszy dotyczące terminu i zasad składania oświadczeń w sprawie wyboru sposobu zaspokojenia zgodnie z postanowieniami zawartego układu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu