+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z faktem nie zawarcia porozumienia z dwoma głównym dostawcami opon w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia, Zarząd Spółki nie przedstawi Obligatariuszom posiadającym obligacje serii B propozycji przedterminowego wykupu we wcześniej zakładanym terminie.

 

W chwili obecnej wciąż podejmowane są próby zawarcia porozumień z dostawcami opon, które zakładają m.in. redukcję długu oraz rozłożenie pozostałej części na raty. W przypadku braku porozumienia z dostawcami opon istnieje ryzyko konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, a więc bezzasadne na tym etapie jest zawieranie porozumień z Obligatariuszami.

 

W sytuacji zawarcia porozumienia z dostawcami opon Zarząd niezwłocznie przedstawi propozycje wykupu wszystkim Obligatariuszom posiadającym obligacje serii B.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu