+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 42/2014, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 22.09.2014 r. Spółka otrzymała od Administratora Zastawu obligacji serii B zawiadomienie o następującej treści:

 

Działając, jako administrator zastawu ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę ORZEŁ S.A. w upadłości układowej, informuję, iż wyznaczyłem Spółce 90-dniowy termin na zapłatę nie uiszczonych wierzytelności z tytułu wykupu tych obligacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, zgodnie z zawartymi ze spółką umowami będę uprawniony do podjęcia działań w celu zaspokojenie wierzytelności z tytułu wykupu obligacji z przedmiotu zastawu, co nastąpić może:

 

  1. w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego
  2. w drodze publicznego przetargu przeprowadzonego przez notariusza lub komornika.
  3. przez przejęcie przedmiotu zastawu

 

Sprzedaż w drodze licytacji publicznej może nastąpić po cenie wywołania wynoszącej w pierwszym terminie licytacji publicznej trzy czwarte wartości szacunkowej (ustalonej przez biegłego). Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej.

 

W przypadku skorzystania przeze mnie z możliwości przejęcia przedmiotu zastawu wymagane jest wyłącznie złożenie Spółce pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. Zwracam jednak uwagę, iż w tym trybie zgodnie z postanowieniami umowy zastawu za wartość przedmiotu zastawu przyjmuje się kwotę równą jego wartości rynkowej, ustaloną w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego biegłego i do tej kwoty uznani zostaną za zaspokojeni wierzyciele w przypadku złożenia przez administratora takiego oświadczenia.

 

Podejmując decyzję, co do dalszych działań, jako administrator zastawu kierował będę się wyłącznie interesem Obligatariuszy, przy czym ocena ta nie jest jednoznaczna. Wynika to z jednej strony ze szczególnego charakteru przedmiotu zastawu, trudnościami, z jakimi należy się liczyć przy próbie jego upłynnienia, z drugiej strony natomiast wiąże się z toczącymi się wobec emitenta postępowaniem upadłościowym, w którym przewidywana jest możliwość zawarcia układu. Mając na uwadze zgłoszone propozycje układowe, w przypadku woli Obligatariuszy objęcia ich układem, zaspokajanie się na tym etapie z przedmiotu zastawu uznać należałoby w mojej ocenie za bezprzedmiotowe.

 

Mając powyższe na uwadze bardzo proszę o przekazywanie przez Obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B stanowisk, co do oczekiwanego dalszego mojego postępowania w tym zakresie w formie pisemnej za pośrednictwem ustanowionego przez Sąd Kuratora Pana Jerzego Sławek w terminie do dnia 2014-10-24 (piątek) na adres INLEX Kancelaria Prawnicza Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin.  Jednocześnie informuję, iż rozpatrywane będą wyłącznie stanowiska przedstawione przez Obligatariuszy, którzy wykażą, iż przysługują im wierzytelności z obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę, poprzez załączenie aktualnego świadectwa depozytowego w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu