+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2016 roku, na podstawie art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji nie więcej niż 5.174 (pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5.174.000,00 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Obligacje serii D są emitowane w celu refinansowania zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 6 listopada 2015 roku. Oferta nabycia obligacji serii D zostanie skierowana do największych obligatariuszy ORZEŁ S.A. uprawnionych z tytułu obligacji serii C, którzy w ramach negocjacji prowadzonych przez Zarząd Spółki wyrazili zainteresowanie propozycją objęcia obligacji serii D w zamian za wierzytelności z tytułu wykupu obligacji serii C. Obligacje serii D będą obligacjami dziesięcioletnimi oprocentowanymi w wysokości 8% w skali roku, przy czym wypłata odsetek nastąpi w dacie wykupu obligacji tj. po upływie dziesięciu lat. W warunkach emisji Emitent zobowiązał się ponadto do sukcesywnego wykupu obligacji tj. na poziomie nie mniejszym niż 2,5% wartości całej emisji po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy po Dniu Emisji. Emisja obligacji serii D ma prowadzić do wydłużenia w czasie spłaty znacznego pakietu zobowiązań co ma pozwolić Spółce na długofalowe odzyskanie stabilności finansowej.

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu