+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 roku, działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D, zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2016 roku.

Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały odsetki od obligacji serii D naliczane będą począwszy od dnia 1 lipca 2016 roku.

Emitent zobowiązuje się także do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w Poniatowej. Hipoteka będzie zabezpieczała wierzytelności z Obligacji do kwoty 1.000.000 zł (jednego miliona złotych).
Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu