+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D.
Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały odsetki od obligacji serii D naliczane będą począwszy od dnia 5 maja 2016 roku, a ich wykup nastąpi w dniu 5 maja 2026 roku.
Zarząd wciąż prowadzi negocjacje z posiadaczami największych pakietów obligacji serii C w sprawie ich rolowania na ww obligacje serii D.
Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu