+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, iż działając na podstawie przepisu § 12 Statutu Emitenta, uchwały Nr 30/I/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2019 r., oraz za zgodą Rady Nadzorczej, dnia 6 czerwca 2020 roku podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 2 735 655,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) inwestorom, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie przez Zarząd prawa poboru Akcji Serii E w całości następuje w interesie Emitenta, na podstawie § 12 pkt 4 Statutu oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii E zgodnie z art. 431 §2 pkt. 1 ksh w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta ustalił cenę emisyjną Akcji serii E na 1 zł, równą ich wartości nominalnej i odzwierciedlającą aktualną cenę rynkową akcji Emitenta na NewConnect.

Zarząd Emitenta zamierza wprowadzić Akcje Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w związku z czym akcje będą papierami wartościowymi nie posiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Środki finansowe z emisji Akcji Serii E Zarząd Emitenta zamierza przeznaczyć na częściowy wykup obligacji serii D oraz E, tj. w kwocie ok. 2 000 000 zł, natomiast pozostałe środki z emisji na modernizację parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym Emitenta w Poniatowej. Ponadto Emisja akcji serii E skutkować będzie wzrostem kapitału własnego Emitenta powyżej zera, odzyskaniem zdolności kredytowej niezbędnej do finansowania nowych inwestycji, jak również obniżeniem kosztów finansowych działalności.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się dotychczasową treść § 7 Statutu Emitenta w następujący sposób:

Brzmienie przed zmianą:

㤠7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 878 888,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

  1. a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  2. b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  3. c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
  4. d) 1 125 555 (jeden milion  sto  dwadzieścia  pięć  tysięcy  pięćset  pięćdziesiąt  pięć)  akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

 

Brzmienie po zmianie:

㤠7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10 614 543,00 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na:

 

  1. a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  2. b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  3. c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
  4. d) 1 125 555 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  5. e) nie więcej niż 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

 

Podstawa prawna:

  • 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu