+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku, w wykonaniu pkt. IV układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wypłaty należności z tytułu całościowego wykupu obligacji serii B w wysokości 375,00 zł na każdą obligację. Wykup obligacji obejmował łączną płatność z tytułu 7-mej oraz 8-mej raty zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji serii B, którzy w ramach układu nie zdecydowali się na rolowanie obligacji, których termin zapłaty przypadał odpowiednio nie później niż 78 miesięcy oraz 90 miesięcy od dnia uprawomocnienia się

postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego.

Tym samym zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji serii B, jak również zobowiązania z tytułu wszystkich wierzytelności objętych spłatą w ramach układu zostały uregulowane w całości. W związku z powyższym Zarząd Emitenta niezwłocznie złoży do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu.

W wyniku wykonania układu wartość kapitałów własnych Emitenta ulegnie zwiększeniu o kwotę umorzonych w ramach układu zobowiązań wynoszącą 3,65 mln zł.

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade- Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu