+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie (dalej: Emitent) informuje o zawarciu z dniem 31 stycznia 2013 r. „Umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy” ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Regulaminu ASO NewConnect począwszy od dnia 1 lutego 2013 r. Umowa ta zawarta została na czas nieokreślony.

Zawarcie powyżej opisanej umowy jest następstwem rozwiązania za porozumieniem stron umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą, tj. spółką M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2013 r., w związku z czym po tym dniu czyli od 1 lutego 2013 r. podmiot ten przestał pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Orzeł S.A.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu