+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje w załączeniu opinie i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Podstawa prawna:

§5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ORZEŁ SA Opinia i Raport Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za 2010.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd