+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. na żądanie Obligatariusza reprezentującego ponad 1/10 łącznej wartości nominalnej Obligacji serii D w trybie § 3 ust 1 pkt 1 Regulaminu, zwołuje na dzień 13 maja 2022 r.  Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii D ORZEŁ S.A. o numerze ISIN PLORZL000126.

Zgromadzenie odbędzie się  w siedzibie Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25 w Warszawie o godz. 13.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności zgromadzenia obligatariuszy do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.
  5. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że:

Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone w siedzibie Spółki świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 tej ustawy.  Świadectwo depozytowe powinno zostać złożone co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia obligatariuszy i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.

Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu Obligatariuszy Spółka udostępni w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki na 21 dni przed datą Zgromadzenia.