+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2010r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 93/2010, na mocy której określono, że 5.065.000 Praw Poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki ORZEŁ S.A. będzie notowanych na rynku NewConnect w dniach od 12 lutego do 1 marca 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu