+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, o korekcie prognozy finansowej na 2010 rok. Według wstępnych wyliczeń Spółka przekroczyła prognozowane przychody ze sprzedaży za rok 2010 o ponad 20%. Szacowny przychód wynosi 25 820 tys. zł i stanowi 120,8% prognozy publikowanej w raporcie bieżący nr 13/2010 z dnia 5 lutego 2010r. Wzrost przychodów wynika z większych przychodów ze sprzedaży opon w IV kwartale w stosunku do zakładanych.

Aktualnie Spółka nie jest w stanie podać wyniku operacyjnego osiągniętego w 2010r. Spółka odniesie się do ww. parametru w raporcie okresowym za IV kwartał 2010 który zostanie opublikowany 15 lutego 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu