+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego 87/2010 z dnia 06 grudnia 2010 r. otrzymał od spółki zależnej Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o. informację o wynikach złożonego protestu. Spółka CT ESTUDO Sp. z o.o. otrzymała pozytywną odpowiedź na złożony w dniu 13.12.2010 protest do Ministerstwa Gospodarki w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych branży rolniczej” w ramach działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W związku z powyższym wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Wielkość wnioskowanej kwoty dofinansowania w działaniu 4.5.2 o jakie ubiega się spółka zależna wynosi 11 556,3 tys. zł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu