+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu wczorajszym pozyskał informację o wstępnej akceptacji planu projektu „Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym Orzeł S. A.”. Plan ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Niniejsza decyzja Regionalnej Instytucji Finansującej, którą dla województwa lubelskiego jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oznacza dla Emitenta: 1) spełnienie wymogów merytorycznej zgodności planu z założeniami działania 1.3, 2) możliwość rozpoczęcia kwalifikowania ponoszonych na zadanie inwestycyjne wydatków w celu objęcia finansowaniem.

Wartość całkowita zgłoszonego do finansowania projektu wynosi 3.575.550,79 PLN (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 79/00 złotych), z czego wnioskowana wartość dotacji wynosi 1.998.805,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięć złotych)

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu
Halina Orzeł – Członek Zarządu