+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2008 z dnia 13.12.2008r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „ Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy Orzeł S.A.” w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007 – 2013

Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 1 999 805,56 PLN, co stanowi 55,93% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu