+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2010r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA informację o dokonaniu przydziału akcji serii C na podstawie złożonych zapisów dodatkowych. W związku z tym, Emitent informuje, że zostało złożonych 118 zapisów podstawowych na 944.712 akcji serii C (z wykorzystaniem prawa poboru) i jednocześnie złożono 23 zapisy dodatkowe na 640.163 akcje serii C. W wyniku przydziału dokonanego przez KDPW SA nie wystąpiła redukcja w zapisie dodatkowym.
W dniu 16 marca 2010r., Zarząd ORZEŁ S.A. dokonał przydziału 103.458 akcji na rzecz 2 inwestorów. W wyniku ww. operacji objęte zostały wszystkie oferowane akcje serii C w liczbie 1.688.333 szt.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd