+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 28.06.2011 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)
Porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy.
b) przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2011 roku.
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2011 roku.
e) udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego.
f) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
g) wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii „A” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na dematerializację akcji serii „A”oraz udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki.
h) zmiany składu Rady Nadzorczej.

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport bieżący ESPI 04/2012 z 30.06.2012)

 

Pliki do pobrania:

Uchwały ZWZA ORZEŁ SA z 29 06 2012

ORZEŁ SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

ORZEŁ SA: Projekty uchwał ZWZA 29 06 2012
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną .doc
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną .doc

 

Relacja z WZA

 

1. ORZEŁ SA Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2011

 

 

2. Omówienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

 

 

3  Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011