+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 28.06.2013 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)

Uzupełniony w dniu 08.06.2013 r

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

 1. a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 2. b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 3. c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
 4. d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 5. e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

7)      Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. a) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 2. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
 3. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
 4. d) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencje,
 5. e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 6. f) zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
 7. g)   zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

8)      Wolne wnioski.

9)      Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Uchwały ZWZA ORZEŁ SA z 28 06 2013

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

 

ORZEŁ SA: Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
ORZEŁ SA: Uzupełniona opinia projektu uchwały do pkt. 7 e) porządku obrad.

 

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną .doc
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną .doc