+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 27.06.2014 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)

 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
d) dalszego istnienia Spółki.
e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
f) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania:

 

Uchwały ZWZA Orzeł SA z 27.06.2014

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

ORZEŁ S.A. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną .doc
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną .doc