+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 30.06.2010 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

7) Podjęcie uchwały w sprawach:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2009 roku.
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w
2009 roku.
d) zmian w Statucie Spółki.
e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A..

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport bieżący ESPI 10/2011 z 30.06.2010)

 

Pliki do pobrania:

Uchwały ZWZ ORZEŁ SA z dnia 30.06.2010

ORZEŁ SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 
ORZEŁ SA Projekty uchwał 
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną 
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną