+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 28.06.2011 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6 .Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2010 roku.

c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w

2010 roku.

d) zgody na dopuszczenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz udzielenia

upoważnień Zarządowi Spółki.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport bieżący ESPI 03/2011 z 29.06.2011)

 

 

Pliki do pobrania:

Uchwały WZA ORZEŁ S.A. z dnia 28 czerwca 2011

ORZEŁ SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 28 06 2011
ORZEŁ SA Projekty uchwał NWZA na dzień 28 06 2011
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną