+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 22.06.2015 r., godz. 12.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

  1. a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
  2. b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
  3. c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

7)      Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. a) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
  2. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 roku,
  3. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 roku.

8)      Wolne wnioski.

9)      Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania:

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu WZA

 ORZEŁ SA: Projekty uchwał

 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjetych na ZWZ w dniu 22 czerwca 2015

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną .doc

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną .doc