+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 19.06.2009 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..

 

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2009 roku  
Projekty uchwał na WZA Orzeł SA