+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 12.06.2018 roku, godz. 12.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  • jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania: