+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 18.12.2009 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEW CONNECT) praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C oraz dematerializacji praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upowaŜnienia Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia załoŜeń Programu Motywacyjnego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez pracowników Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, upowaŜnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dematerializacji akcji, wyraŜenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemy Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania:

Uchwały NWZ Orzeł SA z dnia 18 12 2009 
Załacznik nr 1 do Uchwały nr 7 II 2009 NWZ z dnia 18 12 2009 
Załącznik nr 1 do Uchwały NWZ nr 5 II 2009 z dnia 18 12 2009 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 
Projekt uchwał na NWZ Orzeł SA – po korekcie 
Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną 
Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną 
Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 
Identyfikacja Akcjonariusza-pełnomocnika 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORZEŁ SA