+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 30.11.2012 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)

 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A..
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A..
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2011.

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
b) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – ORZEŁ Spółka
Akcyjna Oddział w Lublinie.

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

 

Pliki do pobrania:

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał