+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Na wstępie zaznaczę że uchwała jedynie umożliwia a nie nakazuje pozbawienie obecnych Akcjonariuszy prawa poboru. Uzasadnienie takiej propozycji jest zawarte w opinii Zarządu: Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma na celu umożliwienie pozyskania nowych inwestorów w tym np. finansowych czy branżowych. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów. Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Dyskusja w tym zakresie będzie prowadzona wśród Akcjonariuszy na najbliższym WZ.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)