+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Różnica wynika w sposobie prezentacji w Bilansie. Spółka zmieniła standardy rachunkowości z UoR na MSR. ZPGG jak również inne inwestycje realizowane są w dużej mierze z dotacji unijnych. Wartość inwestycji w części finansowana z dotacji nie jest uwzględniana w Aktywach dlatego też realna wartość jest zaniżona. W ostatnim raporcie okresowym, na stronie 34, opublikowana została tabelka pokazująca wartość bilansową Aktywów wraz z dotacjami uzyskanymi na realizacje inwestycji w te aktywa.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)