+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

AD1. W sytuacji gdyby spółka ogłosiła upadłość PARP ma prawo wystąpić o zwrot dotacji wraz z odsetkami ustawowymi. AD2. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)