+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 04 maja 2017 roku powziął wiedzę o powołaniu w trybie § 21 ust. 1 Statutu Spółki tj. w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Spółce, nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Michała Staszewskiego.

Formularz osobowy (zawierający informacje zgodnie z wymogami § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument informacyjny») zostanie opublikowany po jego otrzymaniu przez Spółkę.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect».

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł — Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu