Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. Spółka złożyła w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Priorytet 1 Przedsiębiorczość i innowacje. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 1.7 ” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo”

Projekt będzie polegał na zakupie usług doradczych mających na celu wprowadzenie akcji Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Łączna wartość projektu wynosi 400 tys. zł

Łącza kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 200 tys. zł, co stanowi 50,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji projektu: 01.10.2011-30.09.2012 roku.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu