+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje, iż w dniu 21 września 2010r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect): – 6.753.333 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, – nie więcej niż 1.125.555 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (PDA), – nie więcej niż 1.125.555 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu