+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C, związanej z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie i przydziale akcji:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 26 luty 2010r., data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2010r.;
2) data przydziału akcji: 16 marca 2010r. – przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru i zapisy dodatkowe;
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 1.688.333;
4) stopa redukcji w transzy zapisów dodatkowych wyniosła 0%;
5) liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 1.688.333;
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,75 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: – 112 inwestorów na podstawie praw poboru, – 22 inwestorów na podstawie złożonych zapisów dodatkowych, – 2 inwestorów na podstawie przydziału dokonanego przez Zarząd Emitenta;
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: – 118 subskrybentów,
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci;
10)łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 284 tys. zł
(0,17 zł na jedną objętą akcję serii C), w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 50 tys. zł;
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,;
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego; z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 228 tys. zł;
d) koszty promocji oferty: 5584 zł;
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu