+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 17.06.2016 roku, godz. 12.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  • jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania: