+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w okresie styczeń – grudzień 2008 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 11 732 tys. PLN, co stanowi 150% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ostatni kwartał ubiegłego roku charakteryzował się słabnąca dynamiką przychodów co było związane ze zmniejszeniem ilości zamówień od jednego z głównych odbiorców.

W związku z powyższym stopień realizacji prognozy sprzedaży na rok 2008 przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 02 kwietnia 2008 wynosi 88%.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu