Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – sierpień 2011 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 13 312,0 tys. PLN, co stanowi 98,2 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku i uwzględniają przychody Brokera oraz ZPGG. W związku z przejęciem spółki ASTOR S.A. Emitent będzie publikować dodatkowo przychody skonsolidowane począwszy od przychodów za miesiąc wrzesień.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu