Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 21.01.2010r. powziął informację o Uchwale Nr 42/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 stycznia 2010r. dotyczącej zarejestrowania do 1.688.333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii C pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz do 1.688.333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Akcji zwykłych na okaziciela serii C pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Jacek Orzeł – Prezes Zarządu