+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 24.10.2011 r. otrzymał od Pana Sławomira Orła Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu papierów wartościowych Emitenta w transakcji na sesji zwykłej w dniu 19.10.2011 r.

Dnia 19.10.2011 r. Pan Sławomir Orzeł zbył 115.000 akcji po średniej cenie 3,00 zł. Przed transakcją Pan Sławomir Orzeł posiadała 1.701.773 sztuk akcji ORZEŁ SA, co stanowiło 21,60 % udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 1.701.773 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 21,60 % ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Sławomir Orzeł posiada 1.586.773 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 20,14% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 1.586.773 głosów na WZA, co stanowi 20,14% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu