+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 08.09.2011 r. otrzymał od Pana Sławomir Orła Przewodniczący Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu papierów wartościowych Emitenta w transakcji na podstawie umowy w dniu 01 września 2011 r

Dnia 01 09 2011 r. Pan Sławomir Orzeł zbył 115.668 akcji po średniej cenie 3,83 zł. Przed transakcją Pan Sławomir Orzeł posiadał 1.817.441 sztuk akcji ORZEŁ SA, co stanowiło 23,07% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 1.817.441 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 23,07% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Sławomir Orzeł posiada 1.701.773 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 21,60% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 41.701.773 głosów na WZA, co stanowi 21,60% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu