Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 21.10.2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanik o przekroczeniu progu 5% w kapitale ORZEŁ SA. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku transakcji zakupu 114.000 akcji ORZEŁ SA na sesji zwykłej w dniu 19.10.2011 po cenie 3,00 zł za jedną akcje.

 

Przed tym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 286.000 sztuk akcji Spółki które stanowiły 3,63% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 286.000 głosów z akcji, co stanowi 3,63% ogólnej liczby głosów.

 

Po przeprowadzeniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 400.000 akcji zwykłych na okazicieli spółki ORZEŁ SA, co stanowi 5,077% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 400.000 głosów z akcji, co stanowi 5,077% ogólnej liczby głosów.

 

Pan Krzysztof Stanik oświadczył że w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia udział w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki ORZEŁ SA.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd