+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 08 czerwca 2010 roku otrzymał pismo, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31 maja 2010 r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.688.333 akcji serii C.

Wysokość kapitału zakładowego po zarejestrowaniu akcji serii C wynosi 6.753.333 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł) i dzieli się na 6.753.333 akcji (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysięcy trzysta trzydzieści trzy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

W związku z powyższym §7. 1. Statutu ORZEŁ S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.753.333,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:
a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda,
b) 1.265.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda.
c) 1.688.333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu

Radosław Nowak – Członek Zarządu