+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2011r. podjął uchwały w sprawie emisji 10.000 szt. trzyletnich obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł o terminie wykupu 22 sierpnia 2014 roku.

Obligacje będą zabezpieczone i zostaną zaoferowane w ramach emisji prywatnej.

Obligacje serii B emitowane są w celu częściowego dobrowolnego wykupu obligacji Serii A, finansowania dokończenia projektu Emitenta dotyczącego budowy fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego oraz zasilenia kapitału obrotowego Emitenta.

Obligacje te będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1.załącznika do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu