+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. w upadłości układowej po uprzedniej konsultacji z biegłym rewidentem, informuje, że zgodnie z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Spółka ORZEŁ S.A. w upadłości układowej odstępuje od obowiązku konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej ORZEŁ za III kwartał 2014 roku w skład, której wchodzą spółka dominująca ORZEŁ S.A. w upadłości układowej oraz spółki zależne Astor S.A. i A-Z S.A.

 

Zarząd Emitenta stwierdził brak konieczności objęcia spółki zależnej Astor S.A konsolidacją i skorzystał z możliwości zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdania finansowego ORZEŁ S.A. w upadłości układowej na podstawie art. 57 ust.2 ustawy o rachunkowości, dotyczącego zwolnienia z obowiązku konsolidacji w sytuacji, gdy występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto.

 

Zarząd Emitenta w wyniku dokonania analizy oraz oceny danych finansowych drugiej spółki zależnej A-Z S.A. na podstawie art. 58 ust. 1 stwierdził ich nieistotność z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i również odstąpił od jej konsolidacji.

 

W dniu 14 listopada zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych zostanie opublikowane jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki ORZEŁ S.A. za III kwartał 2014.

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu