+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje, iż w dniu 02 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Krzysztofa Stanika dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r. wraz z projektem uchwały.

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 7 h) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
d) dalszego istnienia Spółki.
e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
f) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
h) ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

 


Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd