+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 roku powziął informację o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2020 roku przez Marszałka Województwa Lubelskiego decyzji zmieniającej  zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, udzielone pierwotnie Emitentowi przez Starostę Opolskiego dnia 14 lipca 2016 roku. Zmiana zezwolenia obejmuje w szczególności możliwość zbierania i przetwarzania zużytych opon, oznaczonych kodem odpadu 16 01 03, w ilości do 30 000 ton w ciągu roku. Zarząd Emitenta uznał tą informację za poufną, gdyż na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zmiana zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest warunkiem koniecznym prowadzenia przez Emitenta działalności operacyjnej polegającej na recyklingu opon. Przedmiotowa decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego wydana została po pozytywnej weryfikacji dostosowania zakładu produkcyjnego Emitenta w Poniatowej do narzuconych wyżej wymienioną ustawą wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska oraz prawidłowości obowiązujących procedur.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade- Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu