+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż, działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 7 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii D poprzez zmianę osoby administratora zastawów. Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym administratorem zastawu radcą prawnym Marzeną Kucharską-Derwisz i zawarta zostanie nowa umowa ustanowienia administratora zastawu, którym począwszy od dnia 1 czerwca 2017 roku będzie radca prawny Justyna Maria Szymanowska.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu